Konkurs Fotograficzny


Nie kasujcie zdjęć, które zrobiliście podczas Pikniku Dni Aeroklubu 2016! Wybierzcie dwa najlepsze i zgłoście je do naszego konkursu. Główna nagroda to przelot szybowcem, z instruktorem (start za wyciagarką) na lotnisku w Rybniku Gotartowicach. 

W skrócie - prosimy o przesłanie maksymalnie dwóch zdjęć, własnego autorstwa, na adres aeroklubrybnik@gmail.com (może być link do zdjęcia, przy czym musi być ono dostępne pod tym linkiem do końca terminu nadysłania prac - pkt 7 Regulaminu ), ww formacie JPG, w rozmiarze nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku i rozmiarze nie większym niż 7 MB. Na zgłoszenia czekamy do końca tygodnia, czyli do 26 czerwca (niedziela), do godziny 24-ej. W przeciągu kolejnego tygodnia ogłosimy wyniki konkursu.
 

firebirds
 

Regulamin konkursu fotograficznego "Dni Aeroklubu w obiektywie"

 1. Organizatorem konkursu jest Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą przy ul. Żorskiej 332, 44-200 Rybnik.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Tematyka konkursu dotyczy imprezy masowej Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu, która odbyła się w dniach 18-19.06.2016 na terenie lotniska w Rybniku Gotartowicach.
 6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej.
 7. Termin nadsyłania prac - 26.06.2016 (niedziela), godzina 23:59.
 8. Wymagania techniczne - zdjęcia w formacie JPG, w rozmiarze nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku i rozmiarze nie większym niż 7 MB.
 9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Dni Aeroklubu - www.dniaeroklubu.pl, oraz na stronie Aeroklubu ROW na Facebooku - facebook.com/aeroklubrow, w terminie 29.06-1.07.2016r.
 11. Termin lotu szybowcem (główna nagroda), do ustalenia z Organizatorem Konkursu.
 12. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Aeroklubu ROW, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
 13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).


side

Organizatorzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnik

Sponsorzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu

Partnerzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu

Patroni medialni

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu


   

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 2015
Projekt i wykonanie: Aeroklub ROW | Na silniku: windu.org