Regulamin


REGULAMIN PIKNIKU LOTNICZEGO DNI AEROKLUBU ROW 2016
 18-19 czerwca 2016, Rybnik

§1
Informacje ogólne 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Pikniku Lotniczym – należy przez to rozumieć imprezę masową o charakterze rozrywkowym, odbywającą się w Rybniku, na terenie Lotniska przy Aeroklubie Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332,
  2. Organizatorze – należy przez to rozumieć Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego,
  3. teren Pikniku Lotniczego – należy przez to rozumieć teren lotniska w Rybniku,
  4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Pikniku Lotniczego – Dni Aeroklubu ROW, planowanego do przeprowadzenia w dniach 18-19 czerwca 2016 r. w Rybniku.
§2
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku Lotniczego będą przebywały na terenie Pikniku Lotniczego.
 2. Każdy uczestnik Imprezy będąc na jej terenie wyraża zgodę na zapisy powyższego Regulaminu a ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Pikniku Lotniczego.
§3
Zasady szczegółowe 
 1. Organizator, działając na podstawie ustawy dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), określa warunki uczestnictwa w Pikniku Lotniczym, korzystania z terenu Pikniku Lotniczego i znajdujących się tam urządzeń.
 2. Osoby przebywające na terenie Pikniku Lotniczego podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
 3. Przebywać w miejscu Pikniku Lotniczego oraz w nim uczestniczyć mogą osoby, które nabyły bilet wstępu.
 4. Na terenie Pikniku Lotniczego obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, treść której nie został uzgodniony wcześniej z Organizatorem.
§4
Wejście na Piknik Lotniczy i kontrola
 1. Wstęp na teren Pikniku Lotniczego i imprez towarzyszących jest płatny, zgodnie z zapisami w &7.
 2. Wszystkie pojazdy nienależące do służb porządkowych lub organizatora, mogą parkować wyłącznie w oznaczonych strefach parkingowych lotniska.
 3. Na terenie Pikniku Lotniczego mogą przebywać osoby w godzinach 10:00-22:00.
 4. Służba porządkowa jest uprawniona do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy masowej.
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  3. przeglądania bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo-niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania ich poleceń- wezwania do opuszczenia imprezy masowej.
  5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz dopuszczających się czynów zabronionych.
 5. Organizator odmawia wstępu na teren Pikniku Lotniczego osobom:
  1. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 z późn. zm.),
  2. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu,
  3. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  4. posiadającym niebezpieczne przedmioty, broń, materiały pirotechniczne,
  5.  
  6. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  7. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
 6. Osoby wyczerpujące swoim zachowaniem zapisy punktu 5 niniejszego paragrafu nie mogą żądać od Organizatora zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.
§5
Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie się na terenie Pikniku Lotniczego
 1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone, może powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które to Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł podlega każdy, kto w czasie trwania Pikniku Lotniczego przebywa poza miejscem wyznaczonym dla publiczności.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Pikniku Lotniczego powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami tego wydarzenia.
 4. Każdy przebywający na terenie Pikniku Lotniczego jest zobowiązany stosować się do poleceń służby porządkowej, służby informacyjnej oraz Policji
 5. Kto nie wykonuje polecenia organizatora imprezy lub służby porządkowej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. (ustawa dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 62, poz. 504 z późn. zm.),
 6. Osobom przebywającym na terenie Pikniku Lotniczego zakazuje się prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora.
 7. Osobom przebywającym na terenie Pikniku Lotniczego zakazuje się przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pikniku Lotniczego.
 9. Zabrania się tarasowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne.
 10. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na terenie i podczas trwania Pikniku Lotniczego są zobowiązani do:
  1. wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji,
  2. posiadania dokumentu zaświadczającego o spełnieniu norm bezpieczeństwa pożarowego straganów i hal namiotowych,
  3. przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora,
  4. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom Pikniku Lotniczego korzystającym z ich usług,
 11. Organizator informuje, że w trakcie Pikniku Lotniczego następuje krótkookresowo wysoki poziom propagacji fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są niemowlęta i dzieci. Organizator zaleca uczestnikom Pikniku Lotniczego zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu. Zakupu tych przedmiotów nie zapewnia Organizator.
 12. Obiekt na terenie któego odbędzie się Piknik Lotniczy nie jest wyposażony w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk.
 13. Osoby uczestniczące w Pikniku Lotniczym i imprezach towarzyszących przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie oraz inny zapis wizerunku lub głosu, wykorzystywany w relacjach i programach przedstawiających Piknik Lotniczy, oraz imprezy towarzyszące.
§6
Odpowiedzialność
 1. Zakres Pikniku Lotniczego określony w §2 może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazów), ze względu na bezpieczeństwo statków powietrznych, uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatora. Nie jest to równoznaczne z odwołaniem Pikniku Lotniczego.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie Pikniku Lotniczego, bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia, odpowiedzialność ponoszą właściciele tych obiektów lub działający w ich imieniu i na ich rzecz.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez widzów przebywających na terenie Pikniku Lotniczego związane z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład służb Organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższej.
 4. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Pikniku Lotniczego z zaopatrzeniem muszą posiadać wyposażenie prawem nakazane. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany opuścić teren Pikniku Lotniczego gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową. W przypadku nie opuszczenia terenu Pikniku Lotniczego przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania polecenia służby porządkowej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela na parking zorganizowany poza terenem Pikniku Lotniczego.
 5. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
&7
Opłaty i ceny
 1. Opłata za wstęp na teren Pikniku Lotniczego wynosi:
  1. bilet normalny (osoby dorosłe): 7 PLN,
  2. dzieci i młodzież w wieku 7 -14 lat – 3 PLN,
 2. Opłata za jednorazowy wjazd pojazdem na teren wyznaczonych na terenie Pikniku Lotniczego parkingów niestrzeżonych wynosi:
  1. dla samochodów osobowych: 10 PLN,
  2. dla autobusów: 50 zł.
&8
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. przy wejściu na teren obiektu,
  2. w siedzibie Organizatora: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik,
  3. na stronie internetowej dniaeroklubu.pl,
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


 


side

Organizatorzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnik

Sponsorzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu

Partnerzy

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu

Patroni medialni

Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu Dni Aeroklubu


   

Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 2015
Projekt i wykonanie: Aeroklub ROW | Na silniku: windu.org